میچل دیویس

چیزی به نام یک روز بد نداریم
تنها لحظات ناخوشایندی هستند
که در روزهای خوب اتفاق می افتند!

 

 

حس تازه ♥