• 1135

    به زودی میاییم!!!

  • 1136

    حس تازه = زندگی جدید

  • 1137

    گذشته رو پاک کن آینده رو بساز

جان ماکسول کونزی

به خودت کمی اهمیت بده
وگرنه لابه لای زندگی از بین می روی و
هیچ کس هم نمی فهمد.