• 1135

    به زودی میاییم!!!

  • 1136

    حس تازه = زندگی جدید

  • 1137

    گذشته رو پاک کن آینده رو بساز

جمله های تاثیر گذار

یوسف میدانست که تمام درها بسته هستند

اما به خاطر خدا

بسوی درهای بسته دوید و تمام درها برویش باز شد

اگر تمام درهای دنیا برویت بسته بود, بدو, چون خدای تو یوسف یکی هست

✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️

خدایا !
ارزو میکنم , انچه را ارزو کنم که تو دوست داری
و ان ارزو را اجابت نمایی که نیک فرجامم نماید

✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️

بعضی از ایات هست که وقتی میخوانیم شرمنده خدا میشویم
مثل این ایه:
الیس الله بکاف عبده
” الزمر,ایه۳۶”
ایا خدا برای بندگانش کافی نیست؟

✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️

آنان که پیروز می شوند همان هایی هستند که از مشورت دوستان بهره می برند

✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️

ما همیشه وقت کافی داریم به شرط آنکه هم بخواهیم و هم درست از آن استفاده کنیم

✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️

حس تازه ♥