• 1135

    به زودی میاییم!!!

  • 1136

    حس تازه = زندگی جدید

  • 1137

    گذشته رو پاک کن آینده رو بساز

انگیزشی گابریل گارسیا مارکز

Gabiel_Garcia(hesetazeh)

 

رمز خوشبخت زیستن، در آن نیست که کاری را که دوست داریم انجام دهیم،

بلکه در این است که کاری را که انجام می دهیم، دوست داشته باشیم.

 

“گابریل گارسیا مارکز”