• 1135

    به زودی میاییم!!!

  • 1136

    حس تازه = زندگی جدید

  • 1137

    گذشته رو پاک کن آینده رو بساز

متن انگیزشی موفقیت

 

✳️موفقیت، نتیجه تشخیص درست است
تشخیص درست، نتیجه تجربهاست
تجربه نیز اغلب نتیجه تشخیص نادرست است✳️

 

✳️هرگز تا قدمی برای ارزو و هدفهایتان بر نداشته اید ان را فراموش نکنید و به کناری نگذارید .

هرگز بدون هدف و برنامه ریزی زندگی نکنید . حتی برای یک روز

هرگز استعدادها و توانائیها و نیروهای بالقوه ای که پروردگار متعال در وجود شما قرار داده دست کم نگیرید . و از یاد نبرید ما تنها یک بار در این دنیا زندگی می کنیم.✳️

 

✳️همواره سعی کنیم برای موفق بودن در کار و تجارت و یا حرفه ای تبدیل به یک متخصص و یک خبره آن کار شویم .

هیچ اطلاعاتی نباید باشد که ما در مورد حوزه کاری خود ندانیم .

افراد موفق و بزرگان حرفه کاری خودمان را به خوبی بشناسیم و برای پیشرفت حتما هدف گذاری و برنامه ریزی کنیم .✳️